Privatumo politika

Ši privatumo politika (toliau – Politika) pateikia informaciją apie tai, kaip UAB „NP grupė“ (toliau – Įmonė arba Mes) tvarko ir saugo savo klientų, interneto svetainės lankytojų (toliau – Jūs, Vartotojai) asmens duomenis ir privatumą. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Įmonė, nebent Politikoje būtų nurodyta kitaip.

1. Tiesioginė rinkodara

Įmonė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko, kai gauna Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, juridinių asmenų rekvizitus.

2. Elektroninė parduotuvė

Įmonė Jūsų asmens duomenis elektroninės parduotuvės administravimo tikslu tvarko, kai gauna aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui (susikuriant Vartotojo paskyrą), sutarties su Jumis sudarymo ir vykdymo pagrindu (priimant ir vykdant užsakymus elektroninėje parduotuvėje), teisinės pareigos vykdymo pagrindu ar įgyvendinant žemiau nurodytus teisėtus interesus.

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Vartotojui naudotis elektronine parduotuve efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams. Asmens duomenys yra naudojami:

 • patogiam, efektyviam ir Jūsų poreikius atitinkančiam elektroninės parduotuvės funkcionavimui;
 • sklandaus elektroninės parduotuvės ir Interneto svetainės administravimui užtikrinti (pavyzdžiui, Jums siunčiant prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešant apie Interneto svetainės laikiną neveikimą, kitus trikdžius, kt.);
 • elektroninės prekybos vykdymui: pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui, užsakymų paruošimui, prekių išsiuntimui ir pristatymui, apskaitos vykdymui, sąskaitų išrašymui;
 • tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;
 • savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Jūsų užklausas, prašymus pateikimui;
 • Jums aktualios informacijos ir įdomių pasiūlymų pateikimui;
 • tam, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;
 • tam, kad galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindami Interneto svetainės ir elektroninės parduotuvės turinį bei teikiamas paslaugas;
 • kitiems tikslams, kurie Jums atskleidžiami asmens duomenų pateikimo metu.

Elektroninės parduotuvės administravimo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės ar kitą pasirinktą prekių pristatymo / atsiėmimo būdą, pasirinktą mokėjimo būdą ir susijusius mokėjimo duomenis, pirkimų ir užsakymų istoriją, IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate, užklausų ir nusiskundimų istoriją, kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

Tvarkomų duomenų sąrašas nėra baigtinis, kadangi, esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje Politikoje aptartus tikslus, Bendrovei gali prireikti surinkti papildomos informacijos. Dalis aukščiau pateiktų asmens duomenų yra surenkami iš Vartotojų tiesiogiai, pavyzdžiui, duomenys, Vartotojui susikūrus savo paskyrą. Kita dalis asmens duomenų surenkama netiesiogiai, pavyzdžiui, Vartotojo tinklo ir vietos duomenys. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklalapiai ar portalai (taip pat ir atvejais, kai prie savo paskyros jungiatės per socialinius tinklus).

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Politikoje nurodytiems tikslams. Asmens duomenys bus saugomi:

 • iki Vartotojas pareikalaus pašalinti (ištrinti) jo paskyrą arba
 • 10 metų po paskutinės aktyvios veiklos Vartotojo paskyroje arba
 • iki kol duomenys tampa nebereikalingi ar nebeaktualūs šioje Politikoje nurodytų tikslų pasiekimui.

 

3. Duomenų tvarkymas jums pateikus užklausas, prašymus

Įmonė Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate elektroniniu paštu, paštu, telefonu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją mūsų interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose. Tokiais atvejais gali būti tvarkomi Jūsų pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, pirkimo istorija ir kt.

Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus užpildant užklausos formą, kreipiantis elektroniniu paštu, telefonu, pildant užsakymo formą ar kitais būdais.

Įmonė Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugant ir ginant savo teises ir teisėtus interesus.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Jūsų užklausas vykdymas, Įmonės teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei Jūsų sutikimas, išreikštas Jūsų aktyviais veiksmais pateikiant skundą.

Įmonė Jūsų pateiktus asmens duomenis, tvarkomus siekiant administruoti prašymus ir (ar) skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugos tiek, kiek reikia Jūsų prašymui ir (ar) skundui išnagrinėti ir atsakyti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio dokumentų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

 

4. Įmonės kontrahentų asmenų asmens duomenų tvarkymas

Įmonė tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (pavyzdžiui, elektroninės parduotuvės pirkėjų (juridinių asmenų), verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų, kitų asmenų, apsilankančių Įmonėje) asmens duomenis. Šie duomenys (vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kontaktinė informacija) renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

 • Minėtiems asmenims su Įmone užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ar kitus teisėtus santykius;
 • Sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
 • Plėtojant ir užtikrinant Įmonės teisėtus interesus;
 • Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
 • Bendrovei vykdant jai taikomas pareigas pagal galiojančius teisės aktus.

Įmonė šių asmenų asmens duomenis saugo tiek, kiek galioja sutartis, verslo santykiai, arba tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

 

5. Duomenų tvarkymas interneto svetainėje

Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, Įmonė gali tvarkyti vartotojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai vartotojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Vartotojų sutikimo pagrindu.

 

6. Duomenų tvarkytojai. Duomenų gavėjai

Informuojame, kad Įmonė pasitelkia tam tikrus trečiuosius asmenis – paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, lizingo Įmonės, kurjeriai ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti. Tokiu atveju, Įmonė užtikrina, kad duomenų gavėjai laikytųsi konfidencialumo ir tinkamos duomenų apsaugos įsipareigojimų.

Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams, tiekėjams, kitiems duomenų valdytojams.

Esant teisės aktuose numatytiems pagrindams ir atvejams, Jūsų asmens duomenis mes privalome perduoti finansų įstaigoms, valstybinėms priežiūros ar ikiteisminį tyrimą vykdančioms institucijoms.

Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukų pagalba renkami duomenys, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais tiek Europos Ekonominėje Erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis „Google Analytics“ paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti Įmonė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Įmonė imsis pagrįstų priemonių užtikrinti, kad tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų (įskaitant, jei tai yra būtina, duomenų tvarkymo ar teikimo sutarčių papildymą standartinėmis Europos Komisijos patvirtintomis sutarčių sąlygomis dėl duomenų apsaugos).

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

 

7. Duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu to reikia pagal taikomus įstatymus ar pasibaigus tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti. Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

8. Jūsų teisės

Savo asmens duomenų atžvilgiu Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

 

9. Duomenų apsauga

Įmonė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Vartotojų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Įmonė rekomenduoja Vartotojams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

 • neatskleisti prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų tretiesiems asmenims;
 • pasirinkti slaptažodį, sudarytą bent iš 8 simbolių;
 • vengti to paties slaptažodžio naudojimo skirtinguose tinklalapiuose internete;
 • atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.

 

10. Kontaktai

Jei Jums kyla kokių nors su šia Politika susijusių klausimų, susisiekite su mumis Įmonės internetiniame puslapyje nurodytais kontaktais.